Single Window

Single Window koostöövõrgustik ühendab erinevad osapooled paberivaba logistika elluviimiseks ja tarneahelate digitaliseerimiseks. Partnerid deklareerivad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd.

Initsiatiiv

Initsiatiiv algatab koostööprojekte, korraldab valdkondlikke seminare, nõustab ja osaleb õigusruumi ja infotehnoloogilist keskkonda ettevalmistavas koostöös nii siseriiklikult, regionaalselt Baltikumis ja Skandinaavias kui üle-Euroopaliselt.

Koostöövõrgustiku aluseks on 30. jaanuaril 2017 alla kirjutatud heade kavatsuste protokoll koostööks tarneahelate digitaliseerimisel ja andmete vahetamisel vajalike ühiste põhimõtete väljatöötamisel (nn Single Window printsiip).

Aktuaalset – Talveseminar 2021

Kolmapäev, 17.veebruar 2021 kell 10:00-13:00, Worksup keskkonnas

Kutsume Teid osalema Single Window klastri 2021 talveseminaril, kus anname ülevaate kaubavedude digitaliseerimise arengutest nii erasektori, riigi kui ka EU suundadel. Seekord on seminari peamine fookus maanteevedudel.

Seminari eesmärk on anda osalejatele ülevaade valdkonna arengutest, teostatud ja planeeritavatest tegevustest/projektidest ning asjassepuutuvast seadusandlusest. Tutvustatakse ka asjassepuutuvaid riiklikke ja rahvusvahelisi töökavasid ning teekaarte, mille toel toimuvad andmevahetuse ja ärimudeli arutelud, arenduste teostamine, täiendav prototüüpide testimine ja õigusaktidesse sisendi andmine.

Vaata seminari kava lähemalt siit
Registreerumine 
Link seminariga liitumiseks 17. veebruaril

Koostööprotokolli sisu

Partnerid deklareerivad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd.

PROTOKOLLI SISU:

1. Koostöös on ühendatud erasektor, valdkondlikud erialaliidud, kõrgharidusasutused ja avalik sektor.

2. Koostöö eesmärgiks on Eesti ettevõtete, logistika- ja transpordisektori ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi digitaalse, harmoniseeritud andmevahetuse ja Single Window printsiipide rakendamise.

3. Koostöö võimaldab luua ettevõtetele tingimused tarneahela juhtimises ressursside efektiivsemaks kasutamiseks, protsesside optimeerimiseks ning tegevuste koondamiseks ühtsesse loogiliselt ülesehitatud ja integreeritud infosüsteemide võrgustikku.

4. Digitaliseerimine ja Single Window printsiipide laiem ja ettevõtete-ülene kokku leppimine ning rakendamine toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupadeliikumise kiirust ning mis peamine, võimaldab ajas ja rahas mõõdetavat kokkuhoidu.

5. Eesmärgi saavutamiseks kaardistatakse ühiselt ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide võimekus, kitsaskohad, edulood ja omavahelised liidestamisvõimalused.

6. Koostöö tulemusena saavad osapooled taustainfo, et välja töötada ja rakendada enda tööks vajalikud liidestused ja lahendused ning erinevaid infosüsteeme ühendavad.

7. Koostööpartnerid osalevad endale huvipakkuvate tegevuste planeerimises ja arendusprojektides vastavalt oma huvidele ja võimalustele ning kokkulepitud eesmärkide, mahtude ja ajaliste piiride ulatuses. Arendusprojekte teostatakse eraldiseisvate projektikoostöölepingute alusel, kus on määratletud ühishuvi, rollijaotus ning finantseerimisõigused ja –kohustused. Selliste projektide sisuline informatsioon on  käesoleva protokolli alusel moodustatud võrgustikule kättesaadav piiratud ulatuses.

8. Koostöös osalevate partnerite poolt algatavate ühisprojektide peamisteks valdkondadeks on:

– Ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide digitaalsete andmevahenduslahenduste olukorra ja liidestamise võimekuse kaardistamine ning analüüsimine;

– Ettevõtete ja avaliku sektori vahelise Single Window infovahetuse printsiipide rakendamise võimaluste hindamine;

– Sisendi andmine liidestuste loomiseks erinevate ettevõtete ja riigiasutuste süsteemide tervikusse sidustamiseks;

– Standardite ja metoodika väljatöötamine ühtse Single Window inforuumi loomiseks;

– Võimaluste loomine transpordialase infovahetuse tagamiseks ettevõtete vahel, sh ühelt transpordiliigilt teisele;

– Sisendi andmine riiklike õigusaktide muutmiseks, mis aitavad luua ettevõtete suhtluse riigiasutustega paberivabaks;

– Ühisüritused, koolitused ja infovahetus, et jagada kogemusi ja vältida tegevuste dubleerimisi.

9. Käesolevale protokollile alla kirjutamisega ei kaasne kohustust esitada ega õigust nõuda teistelt koostööpartneritelt äriliselt tundlikku informatsiooni ega rahalisi kohustusi.

10. Käesoleva protokolli alusel koordineeritavate tegevuste juhtpartnerikson Eesti Ostu- ja Tarneahela Juhtimise Ühing PROLOG, kelle roll on koostöö ja ühistegevuse koordineerimine.

11. Võrgustikku puudutav informatsioon asub veebiaadressil prolog.ee/singlewindow

Projektid

DigiInno Proto Testing (2020)
DigiInno Proto (2020)
DigiInno e-CMR projekt
Representation in th  Digital Transport and Logistics Forum, a European Commission DG MOVE expert group
Accelerate Estonia eCMR project
ITL Award of the Innovation of the Year

Sündmused

Arenduskoosolek 2020
Teostamisel olevad projektid.

Edusammud ja arenguvõimalused.

Eesootavad Euroopa Liidu õigusruumi muudatused.

Aastaseminar 2019
Euroopa õigusruum.

Eesti ja Baltikumi uued algatused ja projektid.

Eesti ettevõtete kaasused digitaliseerimisel.

Rahastusvõimalused.

Koostööseminar 2018
Peamised EL õigusruumi arengud.

Tehnoloogilised nõuded ühendatavatele süsteemidele.

Euroopa projektide võimalused.

Kevadseminar 2017

Koostöövõrgustikust ja koostöökokkuleppest

Käimasolevad arendused ja vaade tulevikku

EL eesistumine: digitaalne Eesti

Vaata lähemalt >>

Sügisseminar 2017

Uusimate rakendusuuringu tulemuste tutvustus

Koostööprotokolli täiendav allkirjastamine

Sõnumi vormistamine Digital Transport Days jaoks

Vaata lähemalt >>

Aastaseminar 2016

SingleWindow alused.

Käimasolevad projektid

Vaade tulevikku

Vaata lähemalt >>

Hommikuseminarid 2015

Infovahetus Single Window ja transpordivaldkonna digitaliseerimisest.

Sektoriteülese koostöö võimalused.

Ettevõtete ja riigiasutuste näited.

Vaata lähemalt >>

Partnerid

20
liiget
50
rahvusvahelist partnerit
15
rahvusvahelist projekti
10
kokkuhoitud tundi tarneahelas

Kontaktandmed

Tõnis Hintsov

Koostöövõrgustiku koordineerimine
tonis.hintsov@prolog.ee
+372 510 0582
LinkedIn

Ulrika Hurt

Koostöövõrgustiku juhtgrupi liige
ulrika.hurt@gmail.com
+372 52 14 251
LinkedIn

Heiti Mering

Koostöövõrgustiku juhtgrupi liige
heiti@dlk.ee
+372 52 311 74
LinkedIn

Single Window Initiative

Veeb: www.singlewindow.ee
Facebook: singlewindowestonia
LinkedIn: Single Window Initiative/Network Estonia
Asukoht: Tallinn, Eesti

Soovite koostöövõrgustiku tegemiste kohta rohkem teada?